1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės svetainės www.revuclinic.lt (toliau – „Svetainė“) savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra UAB DMK LT, įmonės kodas 303016984, PVM kodas LT100007586717 (toliau – „Pardavėjas”), adresas korespondencijai Vytauto pr. 23, Kaunas, LT-44352, Lietuva, elektroninio pašto adresas – labas@revuclinic.lt.

1.2. Šios pirkimo-pardavimo Svetainėje taisyklės (toliau – „Taisyklės“) kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją klientui (toliau – „Pirkėjas“) apie Pardavėją bei informuoti Pirkėją, kuris ketina įsigyti prekes ar paslaugas Svetainėje, apie Pardavėjo taikomas pirkimo – pardavimo sąlygas. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas Svetainėje. 

1.3. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis (tiek registruodamasis Svetainėje, tiek atlikdamas pirkimą neprisiregistravęs) yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Prieš vykdant bet kokių prekių ar paslaugų užsakymą Svetainėje, rekomenduojame Pirkėjui atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Pardavėjas atkreipia dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą, Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei susipažinti su Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas yra negalimas.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri atsiranda dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi.

2. Lankytojų registracija ir Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas turi galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis tik pateikęs visus paslaugų teikimui ar prekių įsigijimui būtinus asmens duomenis, užpildęs visus privalomus registracijos laukelius (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) ir Pirkėjo pasirinkimu užpildęs neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikdamas duomenis apie save Pardavėjui, kad jis galėtų tinkamai įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir/ar suteikti kitas paslaugas. 

2.2. Pirkti prekes ir paslaugas Svetainėje turi teisę:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo 16  metų amžiaus. Informuojame, kad pasinaudoti kai kuriomis prekėmis ir paslaugomis Pirkėjas, jaunesnis nei 18 metų gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu, tačiau ne visos procedūros gali būti atliekamos nepilnamečiams asmenims. Prieš įsigyjant prekes ir paslaugas, prašome susisiekti su Pardavėju dėl galimybės pasinaudoti paslaugomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 2.2 punktu, Pirkėjas turi teisę atlikti mokėjimus už prekes ar paslaugas šioje Svetainėje.

2.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamas prekes ar paslaugas ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.

 

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.  Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, Pardavėjas rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

3.2. Pirkėjas, pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, atsako už jų teisingumą. Jei Pirkėjo duomenys pasikeičia, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant juos atnaujinti Svetainės paskyroje. 

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Svetainėje laikydamasis šių Taisyklių ir kitų šios Svetainės nustatytų Taisyklių tvarka, bei privalo vadovautis pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Jeigu Paslaugų teikėjas dar nepradėjo teikti Paslaugų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties su Pardavėju pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu prieš 14 kalendorinių dienų nuo prekių ar paslaugų įsigijimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nustatyta tvarka.  

4.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti naudotis Svetaine ją išjungdamas.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Svetainėje užsakytas prekes ar paslaugas sutartą kainą. Prekės ar paslaugos laikomos apmokėtomis, kai Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie prekių ar paslaugų apmokėjimą. 

4.5. Pirkėjo įsigytomis paslaugomis gali naudotis tik vienas asmuo, t.y. įsigijus procedūrų kursą ir gavus nuolaidą už didesnį kiekį paslaugų, procedūras išnaudoti gali tik vienas asmuo, paslaugos nėra dalinamos ar keičiamos, išskyrus jei Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 

4.6. Pirkėjas, prieš paslaugų suteikimą, privalo Pardavėjui suteikti visą žinomą informaciją apie savo sveikatos būklę, alergines reakcijas ir vartojamus vaistus, kurie gali turėti įtakos paslaugų teikimui. 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis bei gauti kokybiškas prekes ir paslaugas.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia šių ar kitų šioje Svetainėje nurodytų Taisyklių punktus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba visai panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių ar paslaugų krepšelio dydį, t. y. minimalią pinigų sumą, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas nebus vykdomas.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę ar paslaugą.

5.5. Esant tam tikroms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui sustabdyti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5.6. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ar išankstinę registraciją, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

5.7. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo suplanuotus vizitus ir atsisakyti teikti paslaugas, jei Pirkėjas rezervavo ir užėmė laiką tai pačiai procedūrai kelis kartus, nesilaikant rekomenduojamo tarpo tarp procedūrų. Pavyzdžiui, plaukų šalinimo lazeriu procedūra suplanuojama gruodžio 1 ir gruodžio 2 dienomis toms pačioms kūno zonoms tam pačiam klientui.

5.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėją jei šis registruojasi vizitams ir į juos neatvyksta, nepriklausomai nuo vizito atšaukimo aplinkybių ar ankstesnių apmokėjimų už paslaugas. Apmokėjus už paslaugas iš anksto, Pirkėjui gali būti pasiūlytas avanso likučio grąžinimas išskaičiuojant Pardavėjo patirtus nuostolius dėl neatvykimų.

6. Prekių ir paslaugų pirkimas Svetainėje bei Pardavėjo padaliniuose, kainos ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Pirkėjas visas prekes esančias Svetainėje, taip pat ir už Pardavėjo teikiamas paslaugas gali atsiskaityti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę. Jei Pirkėjui reikalinga PVM sąskaita-faktūra už klinikoje grynaisiais arba kortele įsigytas prekes ar paslaugas, jos pareikalauti Pirkėjas gali per 2 darbo dienas nuo atlikto fiziniame Pardavėjo padalinyje. Praėjus ilgiau nei 2 darbo dienoms, sąskaitos-faktūros nebeišrašomos. Sąskaitos faktūros išrašomos tik toms paslaugoms, kurios klientui ir yra faktiškai suteikiamos. Po sąskaitos faktūros išrašymo paslaugų paketas nebegali būti keičiamas ir pinigai negrąžinami. Pirkėjas, pareikalavęs sąskaitos faktūros už dar nesuteiktas paslaugas, sutinka su šiomis sąlygomis.

6.2. Į prekės ar paslaugos kainą jau yra įskaičiuoti visi mokesčiai.

6.3. Kiekvieną kartą Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

6.4. Gavus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu bus atsiųstas užsakymo patvirtinimo laiškas. Jeigu atsiunčiamas laiškas su užsakymo nepatvirtinimu, tai reiškia, kad užsakymas užpildytas neteisingai arba mokėjimas nebuvo atliktas.

6.5. Pirkėjo pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 darbo valandas nuo jo gavimo momento. Darbo valandos laikomos Pardavėjo darbo valandos, skaičiuojamos nuo pirmadienio iki penktadienio 8:00-20:00 val. 

6.6. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

6.7. Pirkėjas atsiskaityti už perkamas prekes ar paslaugas gali:

6.7.1. išankstiniu banko pavedimu – kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Kai mokama išankstiniu banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Neatsiskaičius per 24 val., po sekančių 48 val. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

6.7.2. grynaisiais pinigais, iš anksto suderinęs ir atvykęs į Pardavėjo padalinį per sutartą terminą.

6.7.3. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį.

6.8. Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą išankstiniu banko pavedimu įsipareigoja visą sumą už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas, patvirtinama rezervacija.

6.9. Perkant prekių ar Paslaugų paketus pasinaudojant Pardavėjo specialiais pasiūlymais ir gaunant nuolaidą pasirinktoms procedūroms perkant paslaugų paketus, specialūs pasiūlymai ir taikomos nuolaidos galioja tik su sąlyga, kad  Pirkėjas išnaudos  visą įsigytą paslaugų paketą. Jei pasirinkus paslaugų paketą ir pradėjus naudotis paslaugomis,  Pirkėjas nuspręs atsisakyti paslaugų paketo ir pateiks prašymą grąžinti pinigus už nepanaudotas procedūras, Pirkėjui paslaugų paketo pirkimo momentu pritaikyta vienos procedūros kainos nuolaida netenka galios ir Pirkėjui grąžinant pinigus už nepanaudotas procedūras, bus išskaičiuota iki pinigų grąžinimo Pirkėjui suteiktų paslaugų nuolaida. 

Pavyzdys: Pirkėjas įsigijo 8 procedūrų paketą. Vienos procedūros standartinė  kaina yra 50 EUR, perkant paslaugų paketą kiekvienai procedūrai pritaikyta 10 Eur nuolaida. Už 8 procedūras Pirkėjas sumoka 320 EUR.  Pirkėjas išnaudoja 2 procedūras, o už 6 prašo pinigų grąžinimo. Pirkėjui pritaikyta nuolaida anuliuojama ir laikoma, kad Pirkėjui buvo suteiktos dvi procedūros už standartinę kainą. Pirkėjui už nepanaudotas paslaugas grąžintina suma yra 220 EUR (320 -50 -50). 

6.10. Įprastas paslaugų paketų išnaudojimo terminas yra 3 (trys) metai. Pardavėjas pasilieka teisę atskirais atvejais nurodyti kitą paslaugų paketų išnaudojimo terminą. Pirkėjas, Pardavėjo nurodytais atvejais, turi teisę už paslaugų paketą sumokėtas sumas panaudoti kitų paslaugų įsigijimui. 

6.11. Pasibaigus paslaugų paketo galiojimo terminui, paslaugos nėra teikiamos ir pinigai nėra grąžinami. 

7. Prekių ir paslaugų teikimo tvarka ir kokybės garantija

7.1. Kiekvienos Svetainėje parduodamos prekės ar paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės ar paslaugos esančiame aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad dėl Pirkėjo individualių organizmo savybių kai kurios paslaugos gali būti nesuteiktos. Tokie klausimai aptariami gyvos konsultacijos su Pardavėjo specialistais metu. Paslaugos gali būti nesuteiktos, jei iki Paslaugų teikimo pradžios nustatoma, kad dėl individualių Pirkėjo fiziologinių ir/ar sveikatos savybių paslaugos jam negali būti suteiktos. Tokiu atveju Pirkėjas gali pasirinkti kitas Pardavėjo paslaugas arba prašyti grąžinti pinigus.  

7.3. Jei prieš teikiant paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina gauti atitinkamus Pirkėjo sutikimus, paslaugos pradedamos teikti tik gavus šiuos sutikimus ir paaiškinus šių sutikimų reikšmę ir pasekmes. 

7.4. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo paprašyti sumokėti rezervacijos mokestį, kuris vizito metu išskaičiuojamas iš paslaugos kainos. Jei Pirkėjas numatytu ir iš anksto rezervuotu laiku paslaugai neatvyksta ir apie tai nepraneša likus bent 2 (dviem) darbo dienoms iki suplanuotos vizito datos, rezervacijos mokestis nėra grąžinamas ar perkeliamas. Jei Pirkėjas jau yra sumokėjęs už paslaugas avansu, iš jo išskaičiuojamas 30 EUR rezervacijos mokestis neatvykus į suplanuotą vizitą ir apie tai nepranešus likus bent 2 darbo dienoms iki suplanuoto vizito. Pirkėjas supranta, kad rezervacijos mokestis yra laikomas minimaliais Pardavėjo neįrodinėtinais nuostoliais, kuriuos Pardavėjas patiria dėl Pirkėjo neinformavimo arba nesavalaikio informavimo apie neatvykimą. 

7.5. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtą prekės ar paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, numatytų sąlygų ar reikalavimų, kurie nesusiję su prekės ar paslaugos atitiktimi sutarčiai. 

8. Prekių ar paslaugų grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Pirkėjas nori pareikšti pretenziją dėl nekokybiškų prekių ar paslaugų, tai Pirkėjas gali padaryti šiose Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu, 

8.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) prekes – per 14 dienų nuo paslaugų užsakymo Svetainėje ar prekės gavimo dienos. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekės ar paslaugų, turi teisę pranešti Pardavėjui raštu apie savo norą atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus už paslaugas. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Jei Pirkėjas šiame punkte nurodytu laikotarpiu jau buvo rezervavęs vizito laiką ir neišformavo Pardavėjo 7.4 punkte nustatytu terminu, Pardavėjas iš grąžintinos sumos išskaičiuoja 7.4 punkte nurodytą rezervacijos mokestį. 

8.3. Pirkėjui grąžinus prekes dėl prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.4.2. prekė turi būti nesugadinta;

8.4.3. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (Pastaba: šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatytos tvarkos.

8.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, arba per Pardavėjo kurjerį. Kai grąžinama gauta ne ta prekė arba nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą.

 

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registruodamasis šioje Svetainėje, tada tokiu atveju Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine www.revuclinic.lt Svetaine.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

9.5 Pardavėjas gali neteikti paslaugų jei Pirkėjas nesąžiningai įsigijo paslaugas. Pvz. vienkartinį kuponą naudojo keletą kartų keisdamas savo el. pašto adresą,  telefono numerį, vardą ar pavardę.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas internetinėje Svetainėje www.revuclinic.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti ir nutraukti akcijų sąlygas. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių Pirkimo-Pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas sutinka, jog tais atvejais, kai mokėjimas nėra užbaigtas, Pardavėjas gali siųsti priminimą nurodytu el. paštu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytais elektroniniais pašto adresais ir telefonais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto, telefoninių ryšių paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.  Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus. 

10.6. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

10.7. Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar jų vykdomą veiklą, jų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.

10.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas, išskyrus, kai šiuo tinklapiuose pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes. Šiuo atveju Pardavėjas atsakingas už apie būtinos, išsamios, teisingos ir neklaidinančios informacijos apie siūlomą Prekę teikimą.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Svetainės Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

11.2. Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo įsigytos Prekės ar paslaugos Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.  

11.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt